Raportointi ja budjetointi

Tukea tiedolla johtamiseen

Raportointi ja budjetointi ovat tiedolla johtamisen työkaluja. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan datan ja informaation analysointia ja niistä saatavan tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Taloushallinnossa dataa saadaan esimerkiksi kirjanpitojärjestelmästä, jota voidaan sitten järjestellä raporttien ja budjettien avulla informaatioksi. Informaatiosta voidaan edelleen tehdä tulkintoja ja hyödyntää päätöksenteossa.

 

Raporteissa usein esitetään kirjanpitodatasta laskettuja erilaisia tunnuslukuja tai mittareita eli informaatiota, joiden avulla on helpompi saada käsitys yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Budjetti taas on tulevaa toimintaa kuvaava rahamääräinen toimintasuunnitelma, joka auttaa hahmottamaan mihin rahaa kuluu ja kuinka ne riittävät.

 

Raporteissa ja budjeteissa informaatio esitetään usein yksittäisinä tai taulukkomuodossa olevina lukuina. Ihmisen on kuitenkin usein vaikea hahmottaa pelkkien lukujen merkitystä tai niiden välisiä suhteita. Siksi luvut esitetäänkin usein visuaalisessa muodossa, kuvaajina, joka on ihmiselle helpompi ja luonnollisempi tapa käsitellä tietoa. Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa - tai tuhat numeroa.     

 

Tarjoamme sähköisen taloushallinnon työkaluhihin integroituja raportointityökaluja, joiden avulla on mahdollista saada helposti ymmärrettävää tietoa yrityksen tai yhdistyksen tilanteesta ja hyödyntää sitä edelleen toimintansa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Halutessasi talouspäällikköpalvelumme voi auttaa mittarien raporttien tulkitsemissa ja budjettien muodostamisessa. Tieto on myös saatavilla internetin kautta mistä tahansa ja milloin tahansa. Ja mitä pidemmällä taloushallinnon sähköistäminen on viety, sitä reaaliaikaisempaa käytettävissä oleva informaatio on.